DSC7031_moda

Port Mrzeżyno

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury portowej Gminy Trzebiatów, którą zarządza gminna jednostka budżetowa Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno. W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja nabrzeży portowych o łącznej długości 429 metrów, które zostaną wyposażone w punkty poboru wody i energii elektrycznej. Dodatkowo wybudowane będą: basen remontowy wraz z budynkiem warsztatowym i slipem do obsługi jednostek rybackich stacjonujących w porcie, budynek Bezpośredniej Sprzedaży Ryb z magazynem, chłodnią i wytwornicą lodu.

Oprócz tego kompleksowej modernizacji i przebudowie poddane zostaną drogi, place, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci energetyczne, sieci wodociągowe oraz wybudowane zostaną punkty zdawania wód zaolejonych i ścieków komunalnych z jednostek rybackich. Celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w porcie rybackim Mrzeżyno poprzez poprawę bezpieczeństwa, warunków postoju i obsługi statków rybackich oraz poprawę warunków prowadzenia wyładunków w porcie jak również poprawa jakości przechowywania i sprzedaży produktów rybnych pochodzących z połowów morskich i ograniczenie zanieczyszczania środowiska morskiego.

Planowany czas realizacji inwestycji do grudnia 2013 roku. Wartość planowanej inwestycji to prawie 40 mln złotych. Na realizację tej inwestycji gminna jednostka budżetowa Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno otrzyma 100% dofinansowanie kosztów kwalifikowanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Comments are closed.