13 (large)

Świąteczny konkurs fotograficzny #OgrodyDoraco

Świąteczna iluminacja i największy kalendarz adwentowy w Polsce to idealna okazja dla amatorów fotografii by odwiedzić Ogrody Doraco i zapolować na idealne ujęcie! Zrób zdjęcie świątecznych dekoracji, opublikuj je na Twitterze lub Instagramie oznaczając hashhtagiem #OgrodyDoraco i wygraj aparat Fuji Instax Mini 8S!

Wszystkich odwiedzających Ogrody Doraco zachęcamy do udziału w konkursie z atrakcyjną nagrodą. Co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział? Wystarczy zrobić zdjęcie przedstawiające świąteczny wystrój otoczenia siedziby Doraco przy ul. Opackiej w Gdańsku i opublikować je w social media oznaczając #OgrodyDoraco

Konkurs trwa od 6 do 30 grudnia 2016 roku, brane będą pod uwagę wyłącznie posty umieszczone w serwisach Instagram i Twitter jako publiczne w okresie jego trwania. Pełny regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE I TWITTERZE

#OGRODYDORACO

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest Korporacja Budowlana DORACO Spółka Z O.O., z siedzibą przy ul. Opackiej 12 w 80-338 Gdańsk, zarejestrowana w Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, NR KRS 0000007469, NIP 584-020-15-88, REGON 190555390

1.2. Konkurs jest przeprowadzony w serwisach Instagram i Twitter.

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

1.4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu na stronie www.doraco.pl

1.6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.7. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs przeprowadzony będzie od 6.12.2016, godz. 12:00 do 30.12.2016, godz. 23:59.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dodanie z wykorzystaniem funkcjonalności serwisów Instagram lub Twitter Zdjęcia Konkursowego, które będzie przedstawiać świąteczną aranżację ogrodów wokół siedziby Korporacji Budowlanej Doraco przy ul. Opackiej

4.2. Pod uwagę będą brane wyłącznie zdjęcia opublikowane w serwisie Instagram lub Twitter i opatrzone hashtagiem #OgrodyDoraco. W  Konkursie biorą udział nowe zdjęcia, czyli dodane od 6 grudnia 2016 r.
4.3.  Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć.

4.5. Jury Konkursowe na podstawie kreatywności oraz walorów estetycznych wykonanego zdjęcia wyłoni jednego zwycięzcę konkursu.

4.6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie specjalnie powołana przez Organizatora 3-osobowa komisja konkursowa.

4.7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 7.01.2017 o godz. 20:00 na stronie www.doraco.pl.

4.8. Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy – liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, to zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4.9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełnią warunki Regulaminu.

4.10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie zdjęcia wgranego do serwisu Instagram/Twitter. Data i godzina wpływu zgłoszenia konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez Serwis Instagram lub Twitter.

4.11. Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora na stronie www.doraco.pl o wynikach Konkursu, przesłać wiadomość e-mail na adres konkurs@doraco.pl z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko do 15.01.2017 do 23.59. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowych lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia z winy Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizator.

4.12. Biorąc udział w Konkursie, Użytkownik oświadcza, że wyraża lub posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób widniejących na przesłanej fotografii w ramach Konkursu, na stronach internetowych Organizatora i na jego profilu w serwisie Facebook.

4.13. Uczestnik, przystępując do Konkursu, przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:

a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,

c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, w tym logotypów, poza logotypami Organizatora

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw

autorskich (majątkowych i osobistych).

4.14. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu Regulaminu.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego  regulaminu jest Organizator.

5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook lub poczty e-mail (konkurs@doraco.pl)

5.4. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: od Zwycięzcy imię i nazwisko.

5.5. Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu #OgrodyDoraco, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.”

6. NAGRODY

6.1. Nagrodą w konkursie jest:

Aparat FujiFilm BOX Instax Mini 8S

6.2. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

6.4. Nagrody dzienne o wartości do 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz.176).

7. WYDAWANIE NAGRÓD

7.1. Nagrodę będzie można odebrać w sekretariacie DORACO (UL. Opacka 12, Gdańsk) w godzinach 8.00 – 15.00. W celu odebrania nagrody Zwycięzca zobowiązany są do podania imienia i nazwiska.

7.2. Przed odbiorem Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór Nagrody w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

7.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 06.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 31.12.2016 r. nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

7.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

7.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

8. INNE POSTANOWIENIA

8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

8.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników

8.5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

8.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

8.7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Comments are closed.