Główny cel Polityki Środowiskowej Korporacji Budowlanej DORACO, jakim jest jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne w procesie realizacji wyrobu, realizowany jest poprzez cele cząstkowe:

  • Utrzymanie świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród pracowników, a także promowanie praktyk i zachowań przyjaznych środowisku i zachęcanie pracowników do wspierania Polityki Środowiskowej i poczucia odpowiedzialności za jej realizację
  • ciągłą poprawę skuteczności działań związanych z kontrolą i zapobieganiem zanieczyszczeniom oraz powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez sprawną identyfikację znaczących aspektów środowiskowych i zarządzanie nimi.
  • minimalizację odpadów technologicznych oraz prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez optymalizację procesu produkcji, a także segregację, składowanie i przekazywanie odpadów do przerabiania lub utylizacji
  • racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i cieplną
  • ustalenie wymagań w zakresie ochrony środowiska w stosunku do dostawców przy uruchamianiu zadań inwestycyjnych bądź modernizacyjnych wykorzystywanie nowych dostępnych technik, uwzględniając ekonomiczne i środowiskowe podejście

Zarząd Korporacji Budowlanej „Doraco” deklaruje:

  • przestrzeganie i spełnianie wymagań wynikających z polskich przepisów prawnych oraz norm europejskich w zakresie ochrony środowiska
  • podejmowanie ciągłych działań w zakresie poprawy oddziaływania na środowisko naturalne
  • sukcesywną poprawę w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników
  • udostępnianie klientom, akcjonariuszom oraz pracownikom i innym stronom zainteresowanym informacji na temat oddziaływania na środowisko

Jesteśmy przekonani, że realizacja celów Polityki Środowiskowej służąca wypełnianiu naszej misji, przyczyni się do umocnienia wysokiej pozycji rynkowej i dobrego imienia przedsiębiorstwa, jeszcze bardziej zwiększy naszą wiarygodność w oczach partnerów, a przede wszystkim spotęguje satysfakcję i zadowolenie klienta, który nabywając nasz wyrób, kojarzył go będzie z firmą potrafiącą pogodzić najwyższą jakość z dbałością o środowisko naturalne.