Oczyszczalnia ścieków w Tczewie

Budowa oczyszczalni ścieków w Tczewie dla Spółki Wodno -Ściekowej "Wisła" oraz Urzędu Miasta Tczewa. Na inwestycję składa się modernizacja i automatyzacja oczyszczalni ścieków Czatkowy, ułożenie kolektora sanitarnego poprawiającego kanalizację miasta Tczewa oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków. Nowa oczyszczalnia ścieków obejmuje kilkanaście obiektów kubaturowych, do których, oprócz budynków związanych bezpośrednio z procesem technologicznym, należą obiekty towarzyszące, tj. administracyjno -warsztatowe.

 

Zakres wykonanych prac obejmował roboty budowlano -montażowe, wykonanie instalacji technologicznych oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów kubaturowych. Inwestycja sfinansowana została w części przez Fundację "Ekofundusz".

Powierzchnia zabudowy: 23.537 m2
Powierzchnia dróg, placów i ciągów pieszych: 11.110 m2
Powierzchnia terenów zielonych: 47.803 m2
Czas realizacji: od czerwca 1992 do września 1997
Kierownik budowy: Lech Pałacha.