Budowa w ramach Generalnego Wykonawstwa stacji wirówek wraz z placami składowymi, rurociągiem  tłocznym osadu oraz kanałem ociekowym na terenie oczyszczalni ścieków „Wschód” .

Czas realizacji – I etap: od lipca 1992 do grudnia 1993
Prace obejmowały wykonanie dróg i placów, roboty budowlane, elektryczne, instalacyjne: c.o., wod.-kan. oraz wykonanie wentylacji.

Kolejny etap prac modernizacyjnych przebiegał w latach 2009 – 2011. Modernizacja oczyszczalni miała na celu dostosowanie parametrów oczyszczania ścieków do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego do wartości 10 mg/dm3. Po modernizacji przepustowość oczyszczalni wzrosła do 120 000 m3/d.

Zakres prac budowlanych obejmował: wymianę krat, budowę piaskowników, remont osadników wstępnych, przebudowę reaktorów biologicznych, montaż instalacji dozowania metanolu, przebudowę instalacji odbioru flotatu z osadników wtórnych, system dezintegracji osadu, modernizację zamkniętych komór fermentacyjnych, remont otwartych basenów fermentacyjnych, budowę instalacji wody technologicznej oraz budowę instalacji do płukania piasku ze studzienek kanalizacyjnych.