_MG_1954 (Medium) (2)

Mikołajki w Ogrodach DORACO

6 grudnia w Ogrodach DORACO odbyła się tradycyjna zabawa mikołajkowa. Na przybyłe dzieci czekał Elf, który mimo braku zimowej aury, wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój. Nie obyło się bez kolędowania, a także gier i zabaw ze słodkimi nagrodami i drobnymi upominkami dla zwycięzców. Spotkanie było też okazją do częstowania się łakociami i – specjalnie zaprojektowanymi na tę okazję – pocztówkami, z największego w Polsce kalendarza adwentowego.
Tego samego dnia rozpoczęliśmy również akcję charytatywną. Publikując w dniach 6 grudnia 2017 r. – 6 stycznia 2018 r. zdjęcia iluminacji z #OgrodyDoraco na Instagramie i Twitterze możecie wesprzeć nieuleczalnie chore dzieci.

_MG_2067 (Medium) (2)

Zrób zdjęcie świątecznej iluminacji i wesprzyj potrzebujących – akcja charytatywna w Ogrodach DORACO

Przy okazji – trzeciej już odsłony – bożonarodzeniowej iluminacji na terenie siedziby DORACO w Gdańsku-Oliwie, spółka postanowiła wesprzeć potrzebujących. W dniach 6 grudnia 2017 r. – 4 lutego 2018 r. zachęcamy odwiedzających do robienia zdjęć świątecznej aranżacji ogrodów i publikowania ich na Instagramie i Twitterze. W zamian deklarujemy przekazanie 3 złotych za unikalne zdjęcie z #OgrodyDoraco na cel charytatywny.

Przekazane przez DORACO pieniądze trafią do Fundacji im. Magdaleny, organizacji pożytku publicznego, której celem statutowym jest pomoc osobom w znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Docelowo, zebrane środki trafią do podopiecznych gdańskiego Hospicjum Pomorze Dzieciom, zapewniającego śmiertelnie chorym dzieciom bezpieczny pobyt w rodzinnym domu w ostatnim okresie ich życia.

Warunkiem wsparcia akcji jest publikacja w dniach 6 grudnia 2017 r. – 4 lutego 2018 r. zdjęcia przedstawiającego świąteczną iluminację ogrodów wokół siedziby firmy przy ul. Opackiej i w Parku Oliwskim w Gdańsku na publicznym koncie na Twitterze lub Instagramie i opatrzenie go #OgrodyDoraco. Pod uwagę będzie brane maksymalnie jedno zdjęcie opublikowane z każdego konta. Za każde zdjęcie DORACO przekaże 3 złote, do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli 5000 złotych.

Iluminacje na terenie ogrodów wokół siedziby spółki można oglądać codziennie, do godziny 21. Podobnie jak w ubiegłym roku, towarzyszy jej największy w Polsce kalendarz adwentowy, z którego odwiedzający mogą się częstować słodyczami. Nowością w kalendarzu są pocztówki ze zdjęciami świątecznej aranżacji okolic dworku Saltzmanna.

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ

„OGRODY DORACO”

(dalej: Regulamin)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji charytatywnej „OGRODY DORACO (dalej: Akcja Charytatywna) jest Korporacja Budowlana DORACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-338), przy ul. Opackiej 12, NIP: 584-020-15-88 (dalej: Organizator Akcji).
 2. Akcja Charytatywna organizowana jest w serwisach Instagram i Twitter.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Akcji Charytatywnej, zasady przebiegu Akcji Charytatywnej oraz zasady przyznawania środków pieniężnych na rzecz Beneficjenta.
 4. Akcja Charytatywna trwa od dnia 6 grudnia 2017 roku do dnia 4 lutego 2018 roku włącznie (dalej: Okres Trwania Akcji Charytatywnej).

§2. UCZESTNICY AKCJI CHARYTATYWNEJ

 1. Uczestnikami Akcji Charytatywnej (dalej: Uczestnik Akcji lub Uczestnicy Akcji) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Udział w Akcji Charytatywnej jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. Do Akcji Charytatywnej można zgłaszać jedynie zdjęcia własnego autorstwa, których autorem jest osoba zamieszczająca zdjęcia.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Charytatywnej jest realizacja zadania, polegającego na zamieszczeniu w terminie od dnia 6 grudnia 2017 roku do dnia 4 lutego 2018 roku, z wykorzystaniem funkcjonalności serwisów Instagram lub Twitter, zdjęcia, które będzie przedstawiać świąteczną aranżację ogrodów wokół siedziby Korporacji Budowlanej DORACO sp. z o.o. przy ulicy Opackiej oraz w Parku Oliwskim w Gdańsku oraz oznaczenie zdjęcia jako #OgrodyDoraco.
 4. Zamieszczenie przez Uczestnika Akcji zdjęcia zgodnie z ustępem 3 powyżej i tym samym udział w Akcji Charytatywnej jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
 1. zamieszczone w ramach Akcji Charytatywnej zdjęcie jest autorstwa Uczestnika Akcji,
 2. Uczestnik Akcji akceptuje niniejszy Regulamin oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Akcji Charytatywnej.
 1. Zamieszczone zdjęcie nie może zawierać elementów powszechnie uznanych za obelżywe oraz nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak i praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, zdjęcie nie będzie brało udziału w Akcji Charytatywnej a Organizator Akcji będzie uprawniony do wykluczenia takiego zdjęcia z Akcji Charytatywnej. O tym, że zdjęcie narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora Akcji.
 2. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy zdjęcie narusza ich prawa autorskie lub dobra osobiste. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik Akcji.

 §3. PRZEBIEG AKCJI CHARYTATYWNEJ

 1. Beneficjentem przeprowadzonej Akcji Charytatywnej będzie następująca instytucja: Fundacja im. Magdaleny, która przekaże środki z akcji dla Hospicjum Pomorze Dzieciom [zwana dalej: Beneficjentem].
 2. Organizator Akcji przeznaczy na rzecz Beneficjenta kwotę 3 zł za każdą osobę, która opublikuje post publiczny w serwisie Instagram lub Twitter, przedstawiający zdjęcie świątecznej aranżacji ogrodów wokół siedziby Korporacji Budowlanej DORACO przy ulicy Opackiej i w Parku Oliwskim w Gdańsku.
 3. Pod uwagę będą brane wyłącznie zdjęcia opublikowane w serwisie Instagram lub Twitter i opatrzone hashtagiem #OgrodyDoraco. W Konkursie biorą udział nowe zdjęcia, czyli dodane od 6 grudnia 2017 r.
 4. Maksymalna łączna kwota, jaka zostanie przekazana przez Organizatora Akcji na rzecz Beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). Po przekroczeniu liczby użytkowników, którzy opublikują zdjęcia, za które Organizator Akcji zobowiązuje się przekazać zgodnie z niniejszym Regulaminem na rzecz Beneficjenta kwotę po 3 zł za zdjęcie (nie więcej jednak niż 5.000 zł łącznie), Akcja Charytatywna zostanie zakończona.
 5. Organizator Akcji zastrzega sobie możliwość powiększenia maksymalnej łącznej kwoty, o której mowa w ust. 5 powyżej. W takim przypadku, Organizator Akcji dokona odpowiedniej zmiany w Regulaminie, o czym poinformuje Uczestników Akcji na stronie www.doraco.pl.
 6. Wyniki Akcji Charytatywnej zostaną ogłoszone najpóźniej w terminie 10 dni od dnia zakończenia Akcji Charytatywnej, na stronie www.doraco.pl. Przekazanie przez Organizatora Akcji na rzecz Beneficjenta środków z Akcji Charytatywnej, nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia Akcji Charytatywnej.

§4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika Akcji w wyniku wzięcia udziału w Akcji Charytatywnej.
 2. Uczestnik Akcji ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy zamieszczone zdjęcie biorące udział w Akcji Charytatywnej będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  §5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje co do przebiegu Akcji Charytatywnej mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora Akcji: Korporacja Budowlana DORACO Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-338), przy ul. Opackiej 12.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Akcja Charytatywna OgrodyDoraco” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji, nazwę profilu w serwisie Instagram lub Twitter, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Akcji Charytatywnej, Organizator Akcji powoła komisję, w skład której wchodzić będzie troje przedstawicieli Organizatora Akcji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez komisję w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamacji do siedziby Organizatora Akcji.
 6. Uczestnik Akcji o decyzji komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego  Regulaminu jest Organizator Akcji.
 2. Dane osobowe Uczestników Akcji są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Akcji Charytatywnej, komunikowania się z Uczestnikami Akcji oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Akcji Charytatywnej. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników Akcji zostaną usunięte.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem Akcji za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Twitter lub poczty e-mail.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Akcji upoważnia komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Akcji Charytatywnej, do podejmowania decyzji w sprawie:
  1. wykluczania Uczestników Akcji, oraz
  2. nie uwzględniania w ramach przebiegu Akcji Charytatywnej zdjęć zamieszczonych przez Uczestników Akcji i oznaczonych w sposób określony w § 3 ust. 3,

jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji Charytatywnej. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi Akcji przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.

 1. Decyzje komisji, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą zapaść w sytuacji naruszenia przez Uczestnika Akcji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników Akcji lub Beneficjenta. O zmianie Regulaminu Organizator Akcji powiadomi Uczestników Akcji.
 3. W trakcie trwania Akcji Charytatywnej treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie www.doraco.pl.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku i obowiązuje do odwołania przez Organizatora Akcji.