Obiekty inżynieryjne wykonane zostały w ramach zadań II-go, IV-go i V-go przedsięwzięcia. Zakres robót obejmował wykonanie kolektorów grawitacyjnych i tłocznych. Prace były trudne technicznie ze względu na lokalizację jednego odcinka kolektora w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych i drogi dojazdowej do magazynu paliw w Kiełpinku oraz posadowienia innego odcinka rurociągu na łąkach torfowych w Pępowie. W ramach zadania IV-go wykonano także studnię – przepompownię o średnicy 5 m i głębokości roboczej 8 m oraz obiekty kubaturowe przepompowni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich.

Czas realizacji: od kwietnia 1992 do października 1994 etapami