Korporacja Budowlana DORACO zakończyła prace związane z przebudową i rozbudową Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew oraz rozbudową wewnątrzportowego toru wodnego.

Zakres prac Doraco obejmował:

1. Prace hydrotechniczne:

– wbicie nowej, przedniej palościanki wyznaczającej nową linię zabudowy nabrzeży w tym przedłużenie Nabrzeża OPP o ok. 30 m. w kierunku północnym i zmianę linii zabudowy południowego odcinka Nabrzeża Mew

– wykonanie nowej płyty Nabrzeża OPP oraz Nabrzeża Mew,

– wykonanie prac czerpalnych wzdłuż nowej linii nabrzeża OPP i Mew w celu uzyskania głębokości technicznej Ht=11,2 m na całej długości nabrzeża OPP, wraz z umocnieniem dna

2. Instalacje rurowe:

– wykonanie kanalizacji deszczowej na Nabrzeżu OPP i Nabrzeżu MEW

3. instalacje kablowe:

– wykonanie nowej sieci elektroenergetycznej nabrzeży, w tym nowego oświetlenia oraz punktów poboru energii

Wszystkie prace prowadzone były na czynnym nabrzeżu i realizowane w oparciu i zgodnie z zasadami FIDIC edycja 4, 2008.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” łącznie na długości ok. 5 km. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską (Program CEF, Instrument: Łącząc Europę).